Thesis h van veen

Are callous unemotional traits all in the eyes? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52 3 Moral judgment and psychopathy. Emotion Review, 3 3

Thesis h van veen

Aan een leerling wordt een samenstel van eigenschappen toegekend die tezamen een literaire competentie van een bepaald niveau constitueren, die de leerling in staat stelt om in het kader van het literatuuronderwijs i. In deze definitie kunnen drie variabelen worden onderscheiden: Deze variabelen bepalen samen binnen de schoolse context de complexiteit van een studietaak lezen van een boek en het maken van passende opdrachten.

De opdracht om bijvoorbeeld de plot samen te vatten is eenvoudiger bij een boek met een chronologische verhaallijn dan bij een boek met tijdsprongen, perspectiefwisselingen en meerdere verhaallijnen.

Maar uiteraard heeft de ervaring van de lezer met het Thesis h van veen en analyseren van complexe romans ook invloed op de ondervonden moeilijkheid van een opdracht.

Early Netherlandish painting - Wikipedia

De moeilijkheid van een boek of opdracht is dus zeer relatief. In de paneldiscussies concentreerden de docenten zich op de verhouding tussen de tekst, de leerling en de opdracht.

Hen werden opdrachten en boeken voorgelegd met de vraag in hoeverre die representatief zijn voor een bepaald competentieniveau en waar hem dat precies in zat.

De analyse van de discussies hebben geresulteerd in zes competentieprofielen. Elk profiel is opgebouwd uit vier componenten. Allereerst wordt in heel algemene termen de dispositie van de leerling geschetst.

Vervolgens worden de kenmerken van de tekst beschreven die de leerling aankan. Deze zijn gebaseerd op de uitspraken die de docenten over de betreffende teksten deden. Deze zijn ontleend aan de uitspraken over relevante taken voor het betreffende niveau en zijn gerelateerd aan het eindexamenprogramma.

Elk profiel sluit af met een beschrijving van het didactische hoofddoel. Zeer beperkte literaire competentie Leerlingen met een zeer beperkte literaire competentie hebben weinig ervaring met het lezen van fictie.

Ze hebben moeite met het lezen, begrijpen, interpreteren en waarderen van zeer eenvoudige literaire teksten en vinden het ook moeilijk om over hun leeservaringen en smaak te communiceren.

Hun algemene ontwikkeling is niet toereikend om in een literair boek voor volwassenen door te dringen. Ze staan afwijzend tegenover literatuur omdat de inhoud te ver van hen afstaat en de stijl voor hen te moeilijk is.

Thesis h van veen

De bereidheid om zich voor literatuur in te spannen is gering. Daardoor is de omvang van het boek en de taak bij deze leerlingen een zwaarwegende factor. Hun literatuuropvatting en leeshouding worden gekenmerkt door een behoefte aan spanning actie en drama emotie.

Hun manier van lezen kan worden getypeerd als belevend lezen. Illustratief voor dit niveau zijn de volgende uitspraken: Over Het behouden huis, Hermans Het was makkelijk te lezen en gelukkig snel uit. Floortje Bloem was een kei mooi boek, heb ik jankend uitgelezen. De aanslag viel erg tegen.

De boeken die deze leerlingen aan kunnen, zijn geschreven in eenvoudige, alledaagse taal en sluiten met de inhoud en personages nauw aan bij de belevingswereld van adolescenten. De verhaalstructuur is helder en eenvoudig en het tempo waarin de spannende of dramatische gebeurtenissen elkaar opvolgen is hoog.

Structuurelementen die de handeling onderbreken, zoals gedachten of beschrijvingen, zijn schaars. De handelingsbekwaamheden van deze leerlingen kunnen als volgt worden getypeerd. De leerlingen zijn in staat om een belangrijk verhaalfragment samen te vatten en voor het tekstbegrip basale structuurelementen te herkennen bijvoorbeeld wisselingen van tijd en plaats.

De respons op de tekst is subjectief en niet gereflecteerd kreten waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de sympathie of antipathie voor het hoofdpersonage en diens belevenissen. Het waarderingsschema op dit niveau bestaat voornamelijk uit emotieve criteria spannend, saai, zielig, tof, stom waarbij het deze leerlingen veel moeite kost hun leeservaring en oordeel over de tekst te onderbouwen en actief deel te nemen aan een gesprek over het boek.

Evenmin kunnen ze hun voorkeur helder onder woorden brengen en een adequate boekkeuze maken. Het didactische hoofddoel op dit niveau is elementair tekstbegrip op het handelingsniveau, verlagen van de drempel naar de volwassenenliteratuur en realiseren van succeservaringen leesplezier.

Beperkte literaire competentie Leerlingen met een beperkte literaire competentie hebben wel ervaring met het lezen van fictie, maar nauwelijks met literaire romans voor volwassenen.

Ze zijn in staat om zeer eenvoudige literaire teksten te lezen, begrijpen en waarderen en kunnen verslag uitbrengen over hun persoonlijke leeservaring en smaak.

Hun algemene ontwikkeling is toereikend om literatuur voor volwassenen te begrijpen, maar niet voldoende om door te dringen in een roman werkelijkheid die sterk afwijkt van hun belevingswereld.

De bereidheid om zich voor literatuur in te spannen is aanwezig, maar niet groot. Daardoor blijft de omvang van het boek en de taak een relevante factor bij de boek- en taakkeuze.Jack Winters. biography below as a Word Document. JACK H. WINTERS. Old Wagon Road. Middletown, NJ () [email protected] Fax: Hi, Thanks for the great instructions on compiling touchlib, but one question-do I need Visual Studio 05, or will Visual C++ Express, Dev C++, or another compiler work as well?

A number of artists traditionally associated with the movement had origins that were neither Dutch nor Flemish in the modern sense.

Pullulanase: Role in Starch Hydrolysis and Potential Industrial Applications

Van der Weyden was born Roger de la Pasture in Tournai. The German Hans Memling and the Estonian Michael Sittow both worked in the Netherlands in a fully Netherlandish style. Simon Marmion is often regarded as an Early Netherlandish painter because he came from.

To receive news and publication updates for Enzyme Research, enter your email address in the box below. Home Download Help Resources Extensions FAQ References Contact Us Donate Models: Library Community Modeling Commons User Manuals: Web Printable Chinese Czech.

31 Comment

View Paul van Iterson’s profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Paul has 7 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Paul’s.

Anthony Kiedis – Ethnicity of Celebs | What Nationality Ancestry Race